Klaar voor de start

Plantarium en GROEN-Direkt staan in de startblokken

De plattegrond is gereed en de contouren van de beurs zijn op de vloer uitgezet. De voorbereidingen liggen op schema. De entree wordt een groene oase en brengt de bezoekers in de juiste stemming. Daarna kunnen zij zich te goed doen aan al het groene aanbod dat beide beurzen te bieden hebben. De groene loper leidt de bezoeker langs de highlights van de beurzen:

Lagenbeurs: uniek herfst- en nazomerassortiment tuinplanten

De Najaarsbeurs van GROEN-Direkt is traditiegetrouw dé handelsbeurs in boomkwekerij-artikelen, met ruim 15.000 vierkante meter aan levende catalogus. Bezoekers kunnen rekenen op een voor Europa uniek herfst- en nazomerassortiment tuinplanten: op de lagenbeurs is keuze uit ruim 6.000 monsterpartijen. Er is eveneens ruimte voor een presentatie van ruim 25 concepten, die op maat in te kopen zijn, met de mogelijkheid tot kleinere besteleenheden.

Start voorverkoop kerstbomen

Op de Najaarsbeurs gaat de kerstbomen-voorverkoop (tot half september) van start. De sfeervolle presentatie van de kerstbomen is uniek: 1.000m² met diverse soorten en kwaliteiten. Tijdens de beurs profiteert de bezoeker van de beursaanbieding en ‘Best Deal’. De kerstbomen zijn er maar liefst in 120 soort-maatcombinaties, zowel in pot als gezaagd.

Direct in contact met de kweker op het Product Promotie Plein

Op het Product Promotie Plein (GROEN-Direkt) zetten 150 kwekers hun producten extra in de spotlights. Hier schudt de bezoeker de kweker persoonlijk de hand, is het hele assortiment van de kweker te koop en is maatwerk mogelijk.

Keuringen op Plantarium: noviteiten en persprijs

Voor de noviteitenkeuring op Plantarium zijn 95 noviteiten aangemeld waarvan uiteindelijk 88 inzendingen geaccepteerd. De keurmeesters van de KVBC gaan de planten keuren. Een overzicht van alle noviteiten is te raadplegen op de website.

De persprijs wordt toegekend door een jury van internationale vakjournalisten en wordt internationaal breed in de publiciteit gebracht. De persprijs wordt toegekend in twee categorieën: Tuin-, balkon- en terrasplanten en Concepten. Dit jaar zijn zeven aanmeldingen in de categorie Tuinplanten en zeven in de categorie Concepten. De noviteiten en inzendingen voor de persprijs worden prominent in de hal langs de groene loper gepresenteerd.

Stands

Plantarium 2018 telt zo’n 175 standplaatsen. Met een beursvloeroppervlakte van 12.000 m2 is gekozen voor een compacte opzet. Net zoals in het deelnemersveld is er veel variatie in de stands. Van grote gezamenlijke stands tot kleinere stands met basis standbouw. Er zijn 250 bedrijven actief met Plantarium, niet allen zijn fysiek aanwezig maar hebben wel product staan. Denk aan inzenders noviteiten en verzamelstands zoals Royal FloraHolland.

Plantarium 2018 en de najaarsbeurs van GROEN-Direkt, samen onder één dak, vinden plaats van 22 t/m 24 augustus 2018 aan de Denemarkenlaan 11. De locatie is te bereiken via de vertrouwde parkeerplaats op het Greenpark Boskoop (Denemarkenlaan 9). De openingstijden zijn van 8.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur. De entree is gratis door gebruik te maken van de verstrekte relatiekaart of door digitale voorregistratie.

Ready to kick off

Plantarium and GROEN-Direkt are in the starting blocks

The floor plan has been finalised and the outlines of the trade fair have been laid out. The preparations are on schedule. The entrance will be a green oasis, putting visitors in the right mood. They can then enjoy all of the greenery that both trade fairs have to offer. The green carpet will lead visitors through the highlights of the trade fairs:

Sample trade fair: unique range of garden plants for autumn and late summer

The GROEN-Direct autumn trade fair is traditionally the largest trade fair for nursery products with more than 15,000 square metres of living catalogue. Visitors can expect a range of garden plants for autumn and late summer that is unique to Europe: you can choose from more than 6,000 sample sets at the sample trade fair. There is also room for a presentation of more than 25 concepts, which can be bought in different sizes and in smaller order units.

Start of Christmas tree presales

The presale of Christmas trees (which lasts until mid-September) will begin at the autumn trade fair. The atmospheric presentation of the Christmas trees is unique: 1000 m² of various types and qualities. During the trade fair, visitors can take advantage of the trade fair offer and the ‘Best Deal’. The Christmas trees come in no less than 120 different combinations of type and size, both potted and sawn.

Direct contact with the grower on the Product Promotion Square

On the Product Promotion Square (GROEN-Direkt), 150 growers will draw even greater attention to their products. Here, visitors can shake hands with growers in person, the grower’s entire product range is on sale, and customisation of products is possible.

Showcases at Plantarium: Novelties and Press Award

No less than 95 novelties were submitted for the showcase at Plantarium, of which 88 were eventually accepted. The judging of the plants will be carried out by the judges of the Royal Society for Boskoop Cultures (KVBC). An overview of the novelties can be found on the website.

The Press Prize is awarded by a jury of international trade journalists, and receives international media attention. The Press Award is presented in two categories: Garden, balcony and terrace plants, and Concepts. This year we have received seven entries in the Garden plants category and seven in the Concepts category. The novelties and submissions for the Press Prize will be prominently displayed in the hall along the green carpet.

Stands

Plantarium 2018 has about 175 stands. With an exhibition area of 12,000 m², the organisers have opted for a compact layout. There is plenty of variety in both participants and stands. From large, shared stands to smaller stands with a basic construction. A total of 250 companies are involved in Plantarium. Some are not physically present, but do display products, such as submitters of novelties and on shared stands like Royal FloraHolland.

Plantarium 2018 and GROEN-Direkt’s autumn trade fair will take place under one roof from 22 to 24 August 2018 at Denemarkenlaan 11. The site can be reached via the familiar car park at Greenpark Boskoop (Denemarkenlaan 9). The opening times are from 8.00 am to 6.00 pm and until 4.00 pm on Friday. Entry is free with a promotional ticket or by digital pre-registration.

Meer informatie/Need more information?

Bezoek de websites van/Please visit the websites of Plantarium & GROEN-Direkt